Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

ДОДАТКИ

Додаток 8. Перелік гідрохімічних показників, які визначаються у поверхневих водах

Суб’єкт моніторингу

Показники, які визначаються на всіх створах

Показники, які визначаються на транскордонних створах

Держекоінспекція

БУВР Тиси

Водневий показник (рН), сухий залишок, електропровідність, температура, завислі речовини, прозорість, кольоровість, запах, жорсткість, кальцій, магній, лужність, кисень розчинений, біохімічне споживання кисню, перманганатна окислюваність, хімічне споживання кисню, амоній-іон, нітрит-іон, нітрат-іон, фосфат-іон, хлорид-іон, сульфат-іони, нафтопродукти, феноли, аніонні СПАР, калій, натрій, залізо загальне, хром загальний, нікель, марганець, мідь, кадмій, цинк, свинець Кисневмісні показники: Розчинений кисень, насиченість киснем, БСК5, ХСКп, ХСКб.

Показники азоту та фосфору: азот амонійний, азот-нітритів, азот нітратів, азот органічний, аагальний азот, аосфор ортофосфатів, аагальний фосфор

Сольові показники: кальцій, магній, натрій, калій, хлориди, сульфати, карбонати, гідрокарбонати, розчинені речовини (заг.)/сухий залишок, електропровідність

Додаткові показники: температура води, нерозчинені речовини (завислі речовини), рН, лужність

Показники неорганічних мікрозабруднювачів: залізо (заг.), марганець (заг.), цинк (заг., розч), мідь (заг., розч.), хром ІІІ-VI (заг., розч.), свинець(заг., розч. ), кадмій (заг., розч.), нікель (заг., розч.), ртуть(заг.), миш’як (заг., розч.)

Показники групи органічних мікрозабруднювачів: нафтопродукти

Біологічні показники: хлорофіл, фітопланктон S-індекс

Показники специфічних органічних мікрозабруднень: бензол, тетрахлоретан, 1,2 – дихлоретан, дихлорметан, 1,2,4 – трихлорбензол, хлороформ, трихлоретилен, тетрахлоретилен, атразін, алдрін, діелдрін, ендрін, ізодрін, ДДТ, пара-пара-ДДТ, ендосульфан, ліндан, трифлуралін, хлорфенвінфос суміш цис- і транс- ізомерів, хлорпіріфос, сімазін, гексахлорбензен, гексахлорбутадієн, пентахлорбензен, антрацен, флуорантен, нафтален, бензо(а)пірен, бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(g,h,i,)перілен

МНС України Температура, значення pH, окисно-відновлювальний потенціал, прозорість, кольоровість, запах, питома електропровідність, завислі речовини, розчинений кисень, % насичення кисню, діоксид вуглецю, БСК5, гідрокарбонати, сульфати, хлориди, натрій, калій, кальцій, магній, жорсткість, азот нітритний, азот нітратний, азот амонійний, фосфати, фосфор загальний, мінералізація, кремній, феноли, нафтопродукти, марганець, залізо, мідь, цинк, хром VI, АСПАР, альфа-ГХЦГ, бета- ГХЦГ, гама- ГХЦГ, ДДЕ, ДДТ, ГХБ, трифлуралін

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com