Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 

Пропонується придбати

Контактна особа: редактор монографії, Тарас Микітчак (0507342341). Вартість примірника 75 грн.

obkl_2a n

 Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати)/ Микітчак Т., Решетило О.,  Костюк A. [та ін.].– Львів: ЗУКЦ, 2014. – 288 с. Бібл. 303, табл. 22, рис. 221. ISBN 978-617-655-104-1

Авторський колектив: Микітчак Т., Решетило О., Костюк A., Попельницька О., Данилик І., Царенко П., Борсукевич Л., Мателешко О., Мартинов О., Ліліцька Г., Капустін Д., Гончаренко В., Кокіш А.

Колективна монографія висвітлює сучасний стан лентичних екосистем масиву Чорногора (Українські Карпати): фізико-географічні параметри водойм, різноманіття гідробіонтів, які їх населяють, екологічні особливості видів водоростей, бріофітів, вищих судинних рослин, планктонних ракоподібних, водяних жуків, бабок і амфібій та їхніх угруповань, антропогенний вплив на водойми Чорногори. Обговорено шляхи й завдання охорони та збереження оселищ рідкісних видів. Подано фотокаталог лентичних водойм Чорногори.

Для науковців у галузі екології, ботаніки, зоології, географії, викладачів і студентів, працівників природоохороних організацій.

 

E45 Ecosystems of lenthic water bodies of Chornohora massif (Ukrainian Carpathians) /Mykitchak T.,

Reshetylo О., Kostyuk A. [and others].– Lviv: ZUKC, 2014. – 288 p. Bibliog.303, Tab. 22, Fig. 221.

The collective monograph covers the modern status of lentic ecosystems of Chornohora massif (the Ukrainian Carpathians): physiographic parameters, hydrocole diversity, ecological peculiarities of algae, bryophytes, higher vascular plants, plankton crustaceans, water beetles, dragonflies, amphibians and their communities, and human impact. The ways and tasks of protection and conservation of rare plant communities are discussed. The photographic catalogue of lentic water bodies of Chornohora is given.

The book is addressed to researchers in the field of ecology, botany, zoology, geography, lecturers and students, personnel of nature protection organizations

 

Науковий редактор: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України Т.І. Микітчак

 Рецензенти:

академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту зоології ім. Івана Шмальгаузена В.І. Монченко;

кандидат біологічних наук, науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України О.Т. Кузярін;

кандидат біологічних наук, декан біологічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка І.С. Хамар

ISBN 978-617-655-104-1

©ЗУКЦ, 2014

 

Зміст

Передмова (Царик Й.) ………… 5

1. Чорногора: фізико-географічний нарис (Микітчак Т.) ……………….. 7

2. Історія досліджень водойм Чорногори (Микітчак Т.) ……………….. 12

3. Фізико-географічна характеристика лентичних водойм Чорногори (Микітчак Т., Кокіш А.) ….. 23

4. Рослинний світ лентичних водойм Чорногори …………………………… 47

4.1. Альгофлора (Царенко П., Ліліцька Г., Капустін Д., Гончаренко В.) …… 47

4.2. Бріофлора (Костюк A.) …………………………………………………………….. 61

4.3. Флора судинних рослин (Данилик І., Борсукевич Л.) ………………. 99

5. Тваринний світ лентичних водойм Чорногори …………………. 124

5.1. Загальне різноманіття гідробіонтів (Микітчак Т.) ………….. 124

5.2. Планктонні ракоподібні (Cladocera, Copepoda) (Микітчак Т.) …………. 128

5.3. Водяні та навколоводні твердокрилі (Coleoptera) (Мателешко О.) ……………….. 194

5.4. Бабки (Odonata) (Мартинов О.) …………………………………………….. 215

5.5. Земноводні (Amphibia) (Попельницька О., Решетило О.) …….. 222

6. Антропогенна трансформація лентичних екосистем Чорногори (Микітчак Т., Решетило О., Попельницька О., Костюк A.) …… 235

Резюме ……… 255

Фотокаталог лентичних водойм Чорногори (Микітчак Т.) …………. 257

 

Резюме

Ця книга створена насамперед з метою висвітлення сучасного стану біорізноманіття лентичних водойм Чорногори, їх інвентаризації й аналізу трансформації їхніх екосистем.

Для розуміння особливостей формування водойм і їхнього функціонування подано короткий фізико-географічний нарис території досліджень.

Вивчення озер, озерець і боліт Чорногори триває вже понад 130 років. У книзі зібрано й наведено короткий аналіз 105 наукових праць, які безпосе-редньо стосуються досліджень водойм масиву.

З метою інвентаризації лентичних водойм охарактеризовано фізико-географічні особливості 43 озер і озерець Чорногори (розміри, глибини, розташування, значення рН, сапробність, основні біотопи). Також подано дані щодо температурного режиму, гідрохімії озер і озерець, стариць, боліт і астатичних водойм.

У частині, яка стосується рослинного світу, подано аналіз різноманіття альгофлори досліджуваних водойм (107 видів); вказано різноманіття (128 видів) й екологічний спектр бріофітів акваторій і узбережних біотопів, їх поширення та кількісну представленість; подано характеристику флори су-динних рослин, екологічні особливості 103 видів і продромус рослинності.

У частині, яка стосується тваринного світу чорногірських лентичних водойм, наведено характеристику всіх груп зоогідробіонтів, дослідження яких мали місце на території масиву. Особливу увагу приділено таким групам: планктонним ракоподібним (34 види), для яких описано поширення на території масиву й популяційні особливості та їх динамічні зміни, водяним і навколоводним твердокрилим (96 видів), для яких описано поширення та біотопну приуроченість, бабкам – поширення й біотопна приуроченість 15 видів, і  земноводним – поширення, екологічні особливості, популяційну структуру й трофічний спектр 6 чорногірських видів.

Результати досліджень узагальнено в екосистемному аналізі лентичних во-дойм Чорногори, де за даними різних авторів простежено зміни їх акваторій, хімізму, біорізноманіття за всі роки досліджень. Також проаналізовано су-часний стан трансформації цих водойм, наведено основні негативні чинники (в тому числі й антропогенні), які впливають на лентичні екосистеми Чорногори, та запропоновано шляхи їхньої охорони і збереження.

Книга завершується фотокаталогом лентичних водойм Чорногори, який містить світлини й картосхеми усіх досліджених озер і озерець, а також світлини деяких ставів, стариць і боліт.

До розділу КНИГИ

Tags:

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com