Регіональний інформаційний центр "Карпати"
enruuk
 
Проект Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

ЗМІСТ

8 ПРОГРАМА ЗАХОДІВ.

Ця Програма заходів (далі – ПЗ) розроблена відповідно до Статті 11 ВРД для української частини басейну р. Тиса за результатами аналізу існуючих тисків на водні тіла, зумовлених антропогенними чинниками (Глава 4) та оцінки екологічного статусу (Глава 5), і є головним інструментом для досягнення екологічних цілей ВРД або наближення до них упродовж першого циклу реалізації Національного плану управління басейном р. Тиса (2012-2018 рр.).

Як уже зазначалось у Розділі 2.5, для української частини басейну р. Тиса, як і для басейну Дунаю, були визначені такі головні водогосподарські та екологічні проблеми або істотні тиски, на ліквідацію/зменшення яких спрямована ПЗ:

 • забруднення поверхневих та підземних вод органічними речовинами;
 • забруднення поверхневих та підземних вод поживними речовинами;
 • забруднення поверхневих та підземних вод небезпечними речовинами;
 • гідроморфологічні зміни.

Окрім цього, додатково були включені такі специфічні для української частини басейну проблеми, як експансія інвазійних видів живих організмів та рослин і засмічення русел та заплав річок твердими побутовими відходами.

Головним завданням ПЗ є визначення шляхів та створення передумов для покращення екологічного статусу до 2018 року. Вона структурована за уніфікованим принципом для всіх істотних тисків і включає такі головні елементи:

1. Довготермінова ціль – перспективний орієнтир, який відображає спільний підхід країн басейну р. Тиса до вирішення кожної визначеної проблеми, узгоджений на міжнародному рівні [1] і який є основою для координації подальшої діяльності МКЗД з впровадження ВРД у басейні Тиси.

2. Базові заходи – масштабні, капіталоємкі структурні заходи, які передбачені державними та обласними програмами у сфері водного господарства та охорони водних та інших природних ресурсів і які, за умови належного фінансування, можуть бути реалізовані упродовж першого циклу впровадження Національного плану управління басейном р. Тиса (далі – НПУБРТ) і позитивно вплинути на покращення екологічного статусу водних тіл. До базових заходів належать:

 • імплементація законодавства про використання, охорону та відтворення водних ресурсів;
 • забезпечення ефективного та стійкого водокористування;
 • впровадження принципу покриття витрат на водні послуги та системи стимулювання раціонального використання водних ресурсів;
 • збереження якості вод, що використовуються для питних потреб та пониження рівня очистки, необхідного для виробництва питної води;
 • контроль за забором прісних поверхневих та підземних вод і накопиченням прісних поверхневих вод, включаючи дозволи на спеціальне водокористування;
 • заборона/обмеження прямих скидів забруднюючих речовин у поверхневі та підземні водні тіла, проведення регулярних контрольних перевірок щодо дотримання вимог чинного законодавства у водоохоронній сфері;
 • забезпечення гідроморфологічних умов водних систем, сумісних з досягненням необхідного екологічного стану чи доброго екологічного потенціалу штучних або значно змінених водних систем;

3. Додаткові заходи – носять допоміжний характер для підсилення ефекту впровадження базових заходів щодо збереження або покращення статусу водних тіл, не потребують значних інвестицій і можуть включати законодавчі, адміністративні, економічні, технічні, фіскальні, наукові, освітні та інші інструменти, які сприятимуть досягненню екологічних цілей ВРД. У випадку, коли для зменшення окремого тиску державні та/або обласні програми не містять базових заходів, запропоновані додаткові заходи можуть створювати сприятливі передумови для розробки необхідних програмних документів і опосередковано впливати на покращення екологічного статусу.

4. Результати/висновки – прогнозовані наслідки впровадження базових та додаткових заходів. Якщо результати не можуть бути виражені фізичними параметрами або носять ймовірний характер – надаються відповідні висновки та пропозиції.

5. Рекомендовані заходи – надаються у випадках, коли ефект від впровадження базових заходів виявився недостатнім або коли окремі аспекти істотних тисків недостатньо вивчені і наявні дані щодо них не дають можливості однозначно оцінити їх з точки зору впливу на покращення/погіршення екологічного статусу; вони, здебільшого, носять довгостроковий характер і можуть бути реалізовані як упродовж першого циклу впровадження НПУБРТ, так і після 2018 року.


[1] План інтегрованого управління басейном р. Тиса (МКЗД, 2010)

Наступна стаття

Національний план управління басейном ріки Тиса – Україна (версія 3.0)

Виготовлено в рамках проекту Європейського Союзу “Посилення підтримки відомствам України, відповідальним за впровадження Дунайської та Рамзарської Конвенцій”

Tags: ,

Коментувати

Використання матеріалів сайта можливе лише при наявності активного посилання на  http://carpaty.net

Copyright © Регіональний Інформаційний Центр "Карпати" E-mail: carpaty.net@gmail.com